Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytet Zielonogórski
Wyjazdy i przyjęcia gości
O Dziale
Aktualności
Programy badawcze
Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Stypendia zagraniczne
Nasi partnerzy
Erasmus
Wyjazdy i przyjęcia gości
Formularze
Varia
Linki
Strona główna
Stroną opiekują się: Agnieszka Możejko, Dorota Jarmużek.

Wyjazdy i przyjęcia gości
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Warunki wyjazdu |  Zasady wyjazdu i finansowania |  Zasady rozliczenia wyjazdu


Warunki wyjazdu

Wyjazdy za granicę mogą być realizowane w następujących celach:

 1. prowadzenia badań naukowych,
 2. podejmowania działalności dydaktycznej,
 3. szkoleniowych na:
  • odbycie części jednolitych studiów magisterskich lub uzupełniających studiów magisterskich albo wyższych studiów zawodowych,
  • studia doktoranckie,
  • studia podyplomowe,
  • staże naukowe i artystyczne oraz specjalizacje zawodowe,
  • kursy językowe i inne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe,
  • praktyki zawodowe,
 4. innych, np. udział w konferencjach naukowych, sympozjach, zjazdach, itp.

Na okres nie przekraczający miesiąca przysługuje urlop szkoleniowy, płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Na okres przekraczający miesiąc pracownik może uzyskać urlop szkoleniowy, na ogólnych warunkach udzielania urlopów lub urlop bezpłatny.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość ubiegania się o wypłacanie świadczeń na rzecz pracownika lub pozostającej w kraju jego rodziny. Rektor może wyrazić zgodę i zawrzeć umowę o wypłacaniu ustalonych świadczeń na wniosek wyjeżdżającego zaopiniowany przez dyrektora instytutu i radę wydziału.

Pracownik starający się o wyjazd za granicę w celu realizacji konkretnych zadań winien uzyskać zgodę, odpowiednio do charakteru wyjazdu i źródła finansowania, dysponenta środków finansowych i dyrektora instytutu/kierownika katedry. Cel podróży i zadania do wykonania są ustalane z bezpośrednim przełożonym.
Dziekan wyraża zgodę na wyjazd dyrektora instytutu/kierownika katedry oraz pozostałym pracownikom wydziału ubiegającym się o wyjazd dłuższy niż 14 dni i do krajów pozaeuropejskich.

Zasady wyjazdu i finansowania

Każdy pracownik planujący wyjazd składa w Dziale Współpracy z Zagranicą (podpisane przez dysponenta środków finansowych oraz dyrektora instytutu/kierownika katedry i dziekana wydziału) POLECENIE WYJAZDU najpóźniej 10 dni przed wyjazdem.

Każdy wyjazd za granicę zatwierdza Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Z tytułu podróży służbowej odbywanej poza granicami kraju przysługują świadczenia na niezbędne koszty podróży i pobytu: diety, zwrot kosztów przejazdów i dojazdów, noclegów i innych uzasadnionych wydatków za granicą.
Aktualne wysokości diet i limity na nocleg.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

Na zabezpieczenie pobytu za granicą wyjeżdżający otrzymuje środki w walucie kraju docelowego, lub w walucie polskiej w wysokości stanowiącej równowartość, a także środków na przygotowanie wyjazdu, np. opłaty wizowe. Należy pamiętać o ubezpieczeniu na czas wyjazdu.

Pracownikowi, który otrzymuje za granicą ekwiwalent pieniężny na wyżywienie, dieta nie przysługuje. Jeżeli otrzymuje bezpłatne całodzienne wyżywienie przysługuje mu 25% diety w walucie kraju docelowego.

Za noclegi przysługuje zwrot kosztów stwierdzonych rachunkiem do wysokości limitu określonego na dany kraj, lub przysługuje ryczałt w wysokości 25% - bez rachunku.

Na pokrycie kosztów dojazdów z i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego w miejscowości docelowej przysługuje ryczałt w wysokości jednej diety. Na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej przysługuje ryczałt w wysokości 10% diety za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży. Ww. ryczałty nie przysługują jeżeli strona zagraniczna zapewnia bezpłatne dojazdy lub podróż odbywa się samochodem.

Podróż może być realizowana środkiem lokomocji zatwierdzonym w poleceniu wyjazdu.

Zasady rozliczenia wyjazdu

Po odbytej podróży należy w ciągu 14 dni dokonać ROZLICZENIA KOSZTÓW WYJAZDU ZA GRANICĘ w Dziale Współpracy z Zagranicą.

Rozliczenie wyjazdu następuje na podstawie oryginałów rachunków i biletów. Jeżeli uzyskanie dokumentu (rachunku) nie było możliwe, wyjeżdżający składa stosowne oświadczenie, pozostawiając do decyzji Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą uznanie poniesionych kosztów do rozliczenia.

Pracownik, który otrzymał zgodę na odbycie podróży własnym samochodem, składa OŚWIADCZENIE o przebiegu kilometrów. Na tej podstawie może otrzymać zwrot poniesionych kosztów według stawek za jeden kilometr przebiegu w zależności od pojemności silnika: do 900cm3 - 0,5214 zł, powyżej 900cm3 - 0,8358 zł.

Sprawozdanie merytoryczne powinno być dokonane w instytucie.
Do Działu Współpracy z Zagranicą należy złożyć SPRAWOZDANIE.
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2002 Uniwersytet Zielonogórski