Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytet Zielonogórski
Programy stypendialne
O Dziale
Aktualności
Programy badawcze
Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Stypendia zagraniczne
Nasi partnerzy
Erasmus
Wyjazdy i przyjęcia gości
Formularze
Varia
Linki
Strona główna
Stroną opiekują się: Agnieszka Możejko, Dorota Jarmużek.

Program TEMPUS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Spis zawartości

  1. Cele i opis programu
  2. Wnioskodawcy
  3. Budżet i czas trwania projektów
  4. Termin zgłoszeń
  5. Bliższe informacjeTEMPUS jest programem pomocowym Unii Europejskiej wspierającym współpracę między uczelniami z krajów UE i z krajów partnerskich, a także wspierającym podnoszenie jakości kształcenia i reformy w sektorze szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich. Został on uruchomiony na podstawie decyzji Rady Ministrów Wspólnoty Europejskiej w roku 1990. Początkowo przewidziany był na okres czterech lat akademickich (TEMPUS I, 1990-1994), następnie był przedłużany trzykrotnie na lata: 1994-1998 (TEMPUS II), 1998-2000 (TEMPUS II bis) i 2000 - 2006 (TEMPUS III). Obecnie trwa TEMPUS IV przewidziany na okres 2007-2013.

Z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej, Polska znalazła się ponownie w grupie krajów uczestniczących w programie TEMPUS. Jako kraj członkowski UE Polska nie jest już "beneficjentem" programu, lecz jednym z państw, które wspomagają kraje partnerskie (beneficjentów TEMPUSa) we wprowadzaniu reform w sferze szkolnictwa wyższego.

1. Cele i opis programu

Celem programu TEMPUS IV jest wspieranie współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej oraz sąsiadujących krajów partnerskich w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Program będzie zwłaszcza wspierał dobrowolną zbieżność z rozwiązaniami UE w dziedzinie szkolnictwa wyższego wynikającą z agendy lizbońskiej oraz procesu bolońskiego.

Program Tempus promuje wielostronną współpracę między instytucjami, władzami oraz organizacjami działającymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego w państwach członkowskich UE oraz krajach partnerskich, oraz koncentruje się na reformie i modernizacji szkolnictwa wyższego.

Projekty krajowe muszą zgadzać się z krajowymi priorytetami, które ustanawiane są w ścisłym dialogu między delegaturami KE a odpowiednimi władzami w krajach partnerskich. Projekty wielonarodowe muszą być zgodne z priorytetami ogólnoprogramowymi, które zostały określone zgodnie z unijnym harmonogramem modernizacji w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Istnieją dwa główne instrumenty współpracy objęte niniejszym zaproszeniem do składania wniosków w ramach programu Tempus

- Projekty wspólne: projekty oparte na podejściu"oddolnym", mające na celu modernizację oraz reformę na poziomie instytucjonalnym (uniwersyteckim). Zadaniem projektów wspólnych jest przekazywanie wiedzy pomiędzy uniwersytetami, organizacjami i instytucjami z państw UE oraz krajów partnerskich, jak również odpowiednimi jednostkami w krajach partnerskich.

- Środki strukturalne: projekty oparte na podejściu "odgórnym". Środki strukturalne będą przyczyniać się do rozwoju i reformy systemów szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich oraz podniesienia poziomu ich jakości i znaczenia, jak również do zwiększenia zbieżności z rozwiązaniami UE. Środki te będą obejmowały działania mające na celu wsparcie reform strukturalnych w systemach szkolnictwa wyższego oraz rozwój ram strategicznych na poziomie krajowym.2. Wnioskodawcy

Instytucje i organizacje, które mogą uczestniczyć w programie Tempus, obejmują instytucje i organizacje szkolnictwa wyższego, a także instytucje i organizacje pozaakademickie, jak na przykład organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, przemysł oraz władze publiczne.

Muszą one mieć siedzibę w kwalifikowalnych państwach zaliczonych do następujących czterech grup:

- 27 państw członkowskich Unii Europejskiej,

- 6 państw w regionie Bałkanów zachodnich: Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Serbia łącznie z Kosowem (1) oraz Czarnogóra,

- 15 krajów na obszarze sąsiadującym z Unią Europejską od południa i wschodu: Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, terytorium podlegające Autonomii Palestyńskiej, Syria, Tunezja, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina,

- Federacja Rosyjska,

- 5 republik środkowoazjatyckich: Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan.3. Budżet i czas trwania projektów

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów wynosi 50,55 mln EUR.

Wsparcie finansowe ze strony Komisji nie może przekroczyć 95 % łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Minimalna wartość dotacji (projekty wspólne, środki strukturalne) - 500 000 EUR.
Maksymalna wartość dotacji - 1 500 000 EUR.
Dla Albanii, Czarnogóry oraz państw środkowoazjatyckich minimalna wartość dotacji - 300 000 EUR.

Maksymalny czas trwania projektów wynosi 24 lub 36 miesięcy.4. Termin zgłoszeń

Termin składania propozycji projektów: 29 marca 2010 r.5. Bliższe informacje

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej: http://tempus.org.pl/.

Wnioski muszą spełniać wymogi określone w pełnym tekście zaproszenia i zostać złożone na formularzu dostępnym na stronie internetowej (formularz dostępny będzie w połowie marca).

Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2004 Uniwersytet Zielonogórski